សេចក្តីជូនដំណឹង​

ស្តីពីការជ្រើសរើសបេក្ខនារីពីប្រទេសបារាំង ដើម្បីប្រឡង
ចម្រៀងសម័យ ចម្រៀងប្រពៃណី ចម្រៀងបាសាក់ និងស្មូតកំណាព្យខ្មែរ
នៅព្រះរាជាណាច្រកម្ពុជា
ពីថ្ងៃទី ២៣ ខែវិច្ឆិកា ដល់ថ្ងៃទី ០៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៦
 
Appel à candidature pour les cambodgiens ou les français d'origine khmère
Concours de chants modernes, traditionnels et de poésie
du 23 novembre au 03 décembre 2016
au Royaume du Cambodge
Information 30-05-16.jpg
 
Concours de chants 2016.jpg